Cefndir

Noder: Mae ein rhaglenni Grantiau Bach a Mawr nawr ar gau tra ein bod ni’n cynnal adolygiad o’n cyllid Loteri. Byddwn yn dechrau cyflwyno ein rhaglenni ariannu newydd yn yr Hydref. Gallwch ddarganfod mwy am ein hadolygiad yma.

Os oes gennych grant byw ar hyn o bryd, gallwch ddefnyddio’r adran gymorth ar bob tudalen grant er mwyn dod o hyd i ddogfennau defnyddiol – megis adroddiadau cwblhau.

Rydyn ni eisiau ariannu’r arfer o gynhyrchu gwaith sy’n arloesol a grymus. Yn benodol, mae gennym ddiddordeb yn yr hyn sy’n newydd a chyfoes, mewn gwaith sy’n chwilio am gynulleidfaoedd ehangach ac yn ymgysylltu â nhw. Rydyn ni hefyd eisiau buddsoddi yn yr arfer o ffurfio gweithwyr creadigol proffesiynol uchel eu calibr, felly mae’r arian hwn hefyd yn ymwneud â’ch cynorthwyo i greu’r gelf orau y gallwch ei chreu. 

Bydd enw da Cymru fel cenedl artistig yn cael ei diffinio gan ansawdd y gwaith a’r artistiaid sy’n cael eu cynorthwyo gennym drwy’r maes gwaith hwn. Mae’n gymorth hanfodol, gan ei fod yn galluogi canolfannau ac orielau i raglennu amrywiaeth eang o waith teilwng sy’n tarddu o Gymru. 

Rydyn ni eisiau i gynulleidfaoedd ledled Cymru allu cael mynediad at weithgarwch celfyddydol o’r ansawdd gorau. Felly mae’n rhaid i’r gwaith rydyn ni’n ei gynorthwyo fod yn addas i’w arddangos yng nghanolfannau celfyddydau, orielau, theatrau a neuaddau cyngerdd Cymru, naill ai fel rhan o daith neu mewn canolfan neu oriel unigol. Gallwn hefyd gynorthwyo gwaith safle-benodol ac awyr agored. 

Rydyn ni eisiau cynorthwyo cynyrchiadau mewn unrhyw ffurf ar gelfyddyd (yn ogystal â gwaith ar draws ffurfiau celf, fel syrcas) sy’n dangos y byddant o ansawdd uchel ac sydd â gweledigaeth artistig glir. 

Y mathau o bethau y gallwn eu hariannu 

Mae mwy o fanylion am y mathau o geisiadau y gallwn ni eu hariannu i’w gweld yn Nogfen Maes Gwaith Cynhyrchu (mae’r ddogfen hon i’w gweld isod yn yr adran cymorth). 

Y mathau o bethau na allwn eu hariannu    

  • Prosiectau sydd heb roi ystyriaeth ddigonol i’r cynulleidfaoedd y maen nhw’n ceisio eu cyrraedd, neu unrhyw rwystrau a allai eu hatal rhag ymgysylltu 
  • Prosiectau sydd heb ddangos ymrwymiad i gyflawni gwaith o ansawdd uchel