Cefndir

Noder: Mae ein rhaglenni Grantiau Bach a Mawr nawr ar gau tra ein bod ni’n cynnal adolygiad o’n cyllid Loteri. Byddwn yn dechrau cyflwyno ein rhaglenni ariannu newydd yn yr Hydref. Gallwch ddarganfod mwy am ein hadolygiad yma.

Os oes gennych grant byw ar hyn o bryd, gallwch ddefnyddio’r adran gymorth ar bob tudalen grant er mwyn dod o hyd i ddogfennau defnyddiol – megis adroddiadau cwblhau.

Gall ymchwil a datblygiad gynorthwyo gyda dyfnhau neu gryfhau gwaith sefydliad trwy ddatblygu syniadau newydd, rhoi prawf ar syniadau, ymchwilio marchnadoedd newydd a datblygu partneriaethau newydd. Rydym eisiau cefnogi sefydliadau celfyddydol trwy roi amser a lle i chi ddilyn syniadau newydd a fydd yn mynd â chi y tu hwnt i'ch dull arferol o weithredu creadigol.

Gall cyfnod o ymchwil a datblygiad newydd bod yn gam cyntaf tuag at wireddu syniadau penigamp. Mae gennym ddiddordeb mewn cefnogi prosiectau ar draws pob maes celfyddydol a all fod yn gatalydd ar gyfer gwaith newydd, neu'n medru gyrru ein gweledigaeth ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru mewn ffordd eithriadol. Ac oherwydd natur gwaith ymchwil a datblygiad, fyddwn ni ddim yn disgwyl canlyniad penodol bob amser.

Disgwyliwn i gyd-weithio fod yn greiddiol i'r prosiectau ymchwil a datblygu a gefnogwn. Rhaid i bob prosiect gynnwys o leiaf ddau sefydliad (neu sefydliad ac unigolyn) sy'n cyd-weithio a'i gilydd er mwyn datblygu syniadau a dulliau creadigol o weithio.

Y mathau o bethau y medrwn eu cyllido

Mae'r mathau o geisiadau y medrwn eu cefnogi yn cael sylw manwl yn ein dogfen ar y trywydd Ymchwil a Datblygiad ar gyfer sefydliadau (medrwch ddod o hyd iddi isod yn yr adran gymorth).