Cefndir

Noder: Mae ein rhaglenni Grantiau Bach a Mawr nawr ar gau tra ein bod ni’n cynnal adolygiad o’n cyllid Loteri. Byddwn yn dechrau cyflwyno ein rhaglenni ariannu newydd yn yr Hydref. Gallwch ddarganfod mwy am ein hadolygiad yma.

Os oes gennych grant byw ar hyn o bryd, gallwch ddefnyddio’r adran gymorth ar bob tudalen grant er mwyn dod o hyd i ddogfennau defnyddiol – megis adroddiadau cwblhau.

Rydym yn gwybod ein bod yn gweithredu mewn byd ariannol anodd. Rydym yn dymuno cynorthwyo gydag adeiladu modelau busnes mwy cynaladwy ar gyfer sefydliadau celfyddydol, cwmniau, lleoliadau ac orielau, yn ogystal â chynorthwyo gyda gwella effeithiolrwydd lle bo hynny'n addas. Rydym eisiau eich gweld yn creu amrywiaeth yn eich gwaith ac dulliau o weithredu er mwyn ei gwneud hi'n haws i chi oroesi yn yr hinsawdd economaidd heriol presennol.

Mae diddordeb gennym mewn cynnal ymchwil y farchnad er mwyn tyfu marchnadoedd, a deu eraill i fuddsoddi yn eich busnes. Does dim rhaid i'r buddsoddiad hwn fod yn ariannol, gall fod o ran gwybodaeth, rhannu arferion da, eriolaeth a chefnogaeth.

Rydym eisiau buddsoddi mewn pobl hefyd, trwy gefnogi prosiectau sy'n grymuso ac yn rhoi'r gallu i staff neu aelodau o'ch Bwrdd i fedru datblygu gallu eich sefydliad. Gall hyn olygu er enghraifft, godi arian yn fwyt effeithiol, neu eich galluogi chi i ddilyn syniadau newydd a all hybu cryfder eich model busnes.

Yn ogystal rydym eisiau cefnogi prosiectau sy'n cryfhau eich sefydliad trwy ddatblygu strwythurau'r Bwrdd a'r staff, ac adolygu neu ddatblygu cynlluniau, sustemau ariannol neu strategaethau marchnata.

Yn olaf, rydym yn gwybod bod angen i sefydliadau celfyddydol fod yn ariannol ddiogel er mwyn goroesi, ond mae effaith cymdeithasol ac amgylcheddol eich gwaith yn bwysig hefyd. Mae genym ddiddordeb mewn prosiectau sy'n ystyried egwyddorion datblygu cynaladwy, economaidd ac amgylcheddol.