Cefndir

Noder: Mae ein rhaglenni Grantiau Bach a Mawr nawr ar gau tra ein bod ni’n cynnal adolygiad o’n cyllid Loteri. Byddwn yn dechrau cyflwyno ein rhaglenni ariannu newydd yn yr Hydref. Gallwch ddarganfod mwy am ein hadolygiad yma.

Os oes gennych grant byw ar hyn o bryd, gallwch ddefnyddio’r adran gymorth ar bob tudalen grant er mwyn dod o hyd i ddogfennau defnyddiol – megis adroddiadau cwblhau.

Rydyn ni am ariannu cynyrchiadau arloesol a symbylol. Mae diddordeb arbennig gennym mewn gwaith newydd a chyfoes; mewn gwaith sy’n estyn allan at gynulleidfaoedd newydd ac yn eu hymgysylltu.

Ansawdd y gwaith rydyn ni’n ei gynorthwyo trwy’r maes gwaith hwn fydd yn diffinio statws Cymru fel cenedl artistig. Mae’r cymorth yma’n hanfodol am ei fod yn galluogi canolfannau ac orielau i raglennu amrywiaeth eang o waith penigamp o Gymru.

Rydyn ni am i gynulleidfaoedd ledled Cymru fod yn gallu cyrchu’r gweithgarwch celfyddydol gorau posibl, felly rhaid i’r gwaith artistig rydyn ni’n ei gynorthwyo fod yn addas i’w gyflwyno yng nghanolfannau celfyddydau, orielau, theatrau a neuaddau cyngerdd Cymru, naill ai yn rhan o daith neu mewn un lleoliad neu oriel. Gallwn gynorthwyo gwaith safle penodol ac awyr agored hefyd.

Rydyn ni am gynorthwyo’r hyn rydyn ni’n eu galw’n brosiectau "teithio cenedlaethol" hefyd, sy’n golygu bod rhaid i chi deithio i o leiaf un lleoliad neu oriel mewn tri o bedwar rhanbarth Cymru. Byddwn ni’n esbonio mwy am sut rydyn ni’n diffinio’r rhanbarthau hyn isod.

Rydyn ni am gynorthwyo cynyrchiadau ym mhob math o gelfyddyd, (yn ogystal â gwaith sy’n croesi’r ffiniau rhwng mathau o gelfyddyd, fel syrcas), sy’n dangos eu bod o safon uchel a bod ganddynt weledigaeth artistig glir.

Y mathau o bethau y medrwn eu hariannu

Mae'r mathau o bethau medrwn eu cyllido yn cael eu hamlinellu mewn manylder yn nogfen Cynhyrchu i sefydliadau (y medrwch ddod o hyd iddi isod yn yr adran gymorth).

Y mathau o beth na fedrwn ei hariannu
 

  • Prosiectau nad ydynt wedi rhoi ystyriaeth ddigonol i’r cynulleidfaoedd y maent yn ceisio eu cyrraedd, neu unrhyw rwystrau a allai eu hatal rhag ymgysylltu
  • Prosiectau nad ydynt wedi dangos ymrwymiad i gyflawni gwaith o ansawdd uchel