Cefndir

Noder: Mae ein rhaglenni Grantiau Bach a Mawr nawr ar gau tra ein bod ni’n cynnal adolygiad o’n cyllid Loteri. Byddwn yn dechrau cyflwyno ein rhaglenni ariannu newydd yn yr Hydref. Gallwch ddarganfod mwy am ein hadolygiad yma.

Os oes gennych grant byw ar hyn o bryd, gallwch ddefnyddio’r adran gymorth ar bob tudalen grant er mwyn dod o hyd i ddogfennau defnyddiol – megis adroddiadau cwblhau.

Rydym ni am gynorthwyo rhaglenni uchelgeisiol a phroffesiynol sy’n annog cynulleidfaoedd i fwynhau a chael profiad o amrywiaeth eang o weithgareddau. Byddwn ni’n ceisio gwneud hyn trwy alluogi canolfannau ac orielau i raglennu gwaith sydd y tu hwnt i gwmpas eu busnes craidd. Bydd hyn yn helpu i fynd i’r afael â’r bylchau daearyddol yn y ddarpariaeth ac estyn allan at gynulleidfaoedd. Gallai hynny olygu cyflwyno cynulleidfaoedd cyfredol i wahanol fathau o waith, neu estyn allan at gynulleidfaoedd newydd a grwpiau sy’n anodd eu cyrraedd.

Rydym ni am i ganolfannau ac orielau fod yn wirioneddol anturus gyda’r cynigion y maent yn eu datblygu yn y maes hwn. Nid oes ofn arnom gymryd risgiau dan reolaeth, cyhyd ag y gallwch ein darbwyllo ni bod eich syniadau wedi eu paratoi’n dda a bod ganddynt weledigaeth artistig glir, gyda rhagoriaeth wrth galon y cyfan.

Byddwn ni’n ystyried prosiectau sy’n galluogi theatrau, canolfannau’r celfyddydau ac orielau i gyflwyno a churadu rhaglenni gwell, neu i ddatblygu maes gwaith newydd, yn y bwriad o ddenu cynulleidfaoedd penodol neu estyn allan at grwpiau targed newydd. Mae gennym ddiddordeb mewn prosiectau lle bydd ein buddsoddiad yn helpu i ddenu cyllid arall, neu i greu partneriaethau newydd.

Byddwn ni’n ystyried prosiectau mewn unrhyw fath o gelfyddyd ar yr amod eu bod o ansawdd uchel.

Y mathau o bethau y medrwn eu hariannu

Mae manylion y mathau o geisiadau y medrwn eu hariannu yn cael sylw manwl y ddogfen ar gyfer trywydd Cymorth rhaglennu ar gyfer leloliadau ac orielau (y medrwch ddod o hyd iddo isod yn yr adran gymorth).

Y mathau o bethau na fedrwn eu hariannu

Ni fyddwn yn cynorthwyo ceisiadau am weithgareddau sydd, yn ein barn ni, yn cael eu hariannu trwy gyllid craidd y canolfannau neu’r orielau.