Cefndir

Coronafeirws: ceisiadau newydd am arian
15.04.20

Rydym ni am wneud ein gorau glas i fuddsoddi mewn artistiaid a sefydliadau celfyddydol ar yr adeg anodd yma. Mae'n amlwg bod llawer o bobl yn wynebu dyfodol ansicr gydag anawsterau newydd yn ymddangos yn ddyddiol. Yn y tymor byr ein blaenoriaeth fydd dod o hyd i ffyrdd effeithiol o ymateb i anghenion brys y sector. Gyda Llywodraeth Cymru rydym ni’n gweithio'n galed i ddod o hyd i atebion ymarferol. Am y chwech mis nesaf felly, ni fyddwn ni’n derbyn ceisiadau newydd i'n rhaglenni ariannu. Byddwn ni’n adolygu'r sefyllfa dros yr wythnosau nesaf gan gyhoeddi unrhyw newidiadau yn ein ffordd o weithio yn y man.

Mae'r mwyafrif o'n cyllideb cyfalaf bellach wedi'i ddyrannu ac nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau am gyllid tuag at brosiectau cyfalaf mawr newydd. Felly, mae ein rhaglen gyfalaf ar gyfer prosiectau mawr (gan gynnwys mentrau celf gyhoeddus) bellach wedi cau. Ni fyddwn yn cofrestru unrhyw brosiectau newydd. Os oes gennych brosiect yr ydym eisoes wedi bod yn ei ddatblygu gyda chi, gweler y canllawiau perthnasol isod i'ch helpu i lywio'ch ffordd trwy ein proses tri cham.

Astudiaethau dichnoldeb

Dyma'r cam cyntaf yn natblygiad eich prosiect cyfalaf mawr. Darllenwch y canllawiau astudiaeth dichonoldeb.

Datblygu dyluniad

Dyma'r ail gam yn natblygiad eich prosiect cyfalaf mawr, a bydd yn eich arwain at y llwyfan. Darllenwch y canllawiau datblygu dylunio.

Prosiectau cyfalaf mawr

Bydd eich prosiect eisoes wedi cwblhau ei gyfnod datblygu dichonoldeb a dylunio. Bydd y rhain wedi cael eu hadolygu gennym ni a byddwch wedi cael gwahoddiad i wneud cais am gyllid tuag at y costau adeiladu, gosod a chostau cysylltiedig. Darllenwch ganllawiau prosiectau cyfalaf mawr.