Cefndir

 

Ynghylch Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru i’r Celfyddydau

  • Mae hon yn gronfa i sefydliadau celfyddydol yng Nghymru (rhai er elw ac nid er elw) y mae COVID-19 wedi effeithio arnynt ac sy’n ceisio cynnal eu hunain hyd nes y gallant ailddechrau gweithgarwch hygyrch i’r cyhoedd yn 2021 a’r tu hwnt.
  • Gallwch wneud cais am grant nad yw’n ad-daladwy o hyd at £1.5 miliwn i gynnal eich gweithgareddau hyd fis Medi 2021.
  • Mae COVID-19 wedi effeithio ar lawer o sefydliadau. Ond mae’n bwysig i arian gael ei roi i’r rheiny sydd â’r angen mwyaf taer. Felly rydym yn gofyn ichi ystyried yn ofalus a ddylech wneud cais ar hyn o bryd.
  • Pecyn achub ac adferiad yw hwn sy’n ymwneud yn benodol ag effaith COVID-19, ond mae hefyd yn cynnig cyfle i helpu i sicrhau newid trawsnewidiol i gyrhaeddiad ac effaith y celfyddydau. Disgwylir ichi ymrwymo i ‘Gontract Diwylliannol’ newydd i hybu ffyrdd newydd o weithio a sicrhau mwy o amrywiaeth yn rheolwyr, gweithlu a rhaglennu’ch sefydliad.
  • Disgwylir i sefydliadau fydd yn cael eu cynorthwyo trwy’r gronfa hon ddangos ymrwymiad blaengar i egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 Llywodraeth Cymru.
  • Disgresiynol yw’r holl gyllid o’r Gronfa hon ac mae’n debyg y bydd cystadleuaeth am yr arian sydd ar gael. Nid yw cyflwyno cais yn gwarantu’r holl arian na rhan o’r arian mae arnoch ei angen.
  • Bwriedir i’r broses fod yn llai manwl ac yn gyflym. Ein nod yw ymdrin â cheisiadau cyn pen 6 wythnos ar ôl y dyddiad cau. Os yw nifer y ceisiadau a gawn yn golygu nad oes modd gwneud hyn, byddwn yn rhoi gwybod ichi cyn gynted ag sy’n bosibl.
  • Ar ôl Medi 2021 bydd yn ofynnol ichi gyflwyno Adroddiad Cwblhau byr yn cadarnhau sut y defnyddiwyd yr arian. Bydd yr Adroddiad Cwblhau hwn yn ysgogi unrhyw daliad terfynol o’ch dyfarniad. Bydd hefyd yn ofynnol ichi adrodd ar sut yr ydych wedi cyflawni’r ‘Contract Diwylliannol’ yn ddiweddarach yn 2022.
  •  Mae’n rhan o Gronfa Adferiad Diwylliannol 2 Llywodraeth Cymru sy’n werth hyd at £30 miliwn.

Noder: Ni allwn dalu o’r grant yma am unrhyw weithgarwch celfyddydol sy’n digwydd ar hyn o bryd. Nid yw’r gronfa’n talu am brosiectau neu Ymchwil a Datblygu. Mae’n gronfa frys i ariannu sefydliadau i oroesi. Gallai cynnwys gweithgarwch celfyddydol yn eich cais beryglu ei lwyddiant. Rhaid inni gyfyngu ar ein grantiau er mwyn ariannu cynifer o sefydliadau â phosibl

Cysyniad newydd yn y cais hwn yw’r ‘Contract Diwylliannol’. Dyma gyfres o egwyddorion yr ydym yn gofyn i bob ymgeisydd ymuno â nhw er mwyn dangos eich ymrwymiad i newid. Nid yw'n ddogfen sy'n cynnwys targedau y gallwn eu rhannu gyda chi i'w llofnodi, yn hytrach cyfle i chi ddweud wrthym sut y byddwch chi'n gweithio tuag at yr egwyddorion hyn. Mae'n rhan allweddol o'r cais felly cymerwch amser i edrych arno a rhoi manylion penodol inni am yr hyn yr ydych chi yn mynd i'w wneud.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod gwybodaeth ar gael mewn print bras, braille, sain, Hawdd ei Ddeall ac Iaith Arwyddion Prydain a bydd yn ceisio darparu gwybodaeth mewn ieithoedd heblaw Cymraeg neu Saesneg os gofynnir amdani.

Dechrau

Mae'r gronfa yn agor ar 6 Ebrill 2021.

Os ydych chi'n gymwys, ond nid oes gennych gyfrif ar-lein gyda ni, cofrestrwch am un isod cyn gynted â phosibl. Dylid nodi y gall gymryd hyd at 5 diwrnod i i gofrestru. Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau hwyr.

NODWCH: Os ydych chi wedi ymgeisio i ni o’r blaen fel sefydliad, byddwn yn ebostio côd gwared i gofrestru ar y system newydd at gyfeiriad prif gyswllt eich sefydliad yn yr hen system. Peidiwch ceisio cofrestru ar y system newydd cyn derbyn y côd yma os gwelwch yn dda, ac os nad ydych yn derbyn un cysylltwch â ni grantiau@celf.cymru.

Dylid nodi y gall gymryd hyd at 5 diwrnod i'r cod cofrestru gyrraedd, felly gofynnir i ddarpar  ymgeiswyr ganiatáu amser ar gyfer hyn wrth lunio cais.

Os cewch chi unrhyw drafferthion gyda chofrestru neu'r broses ymgeisio, e-bostiwch grantiau@celf.cymru  i ofyn am gymorth. Croesawn unrhyw adborth.

Ceisiadau'n cau am 5:00 yr hwyr, 20 Ebrill 2021.